Yükleniyor
Sol

Gölge

HİZMETLERİMİZ

ATIK YÖNETİMİ / LİSANSLAR

 

ÇED İZİNLERİ

 

ÇED GÖREVLİSİ HİZMETİ

 

 

DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRMA PLANI

 

GSM RUHSATLARI

 

HARİTACILIK HİZMETLERİ

 

KANUN YÖNETMELİKLERİ

 

KIRSAL KALKINMA PROJELERİ

 

MADEN RUHSATLARI / İZİNLERİ

 

MARKA / PATENT İŞLEMLERİ

 

ORMAN İZİNLERİ

RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ VE GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ İZİNLERİ (RES &  GES)

 

Gölge
 
Tehlikeli Atık Geri Kazanım Lisansları - Hakser Madencilik
Tehlikeli Atık Geri Kazanım Lisansları
 

Avrupa Birliği Uyum Yasası ülkemizde doğal kaynakların azaldığı ve üretim maliyetlerinin arttığı son yıllarda çevrenin korunması özelikle Avrupa Birliği Uyum Yasası çerçevesinde önem kazandığı göz önünde bulundurulduğunda insan sağlığı ve çevreye verilen zararların azaltılmasının önem kazanmasıyla Geri Dönüşüm ve bu amaçla Geri Dönüşüm tesislerinin kurulması vazgeçilmez olmuştur.

Atıkların ekonomiye katkı sağlaması ve nihai bertarafsa gidecek atıkların miktarının azaltılması amacıyla geri kazanım esastır.

Bu Çercevede

  • Tehlikeli Atık Geri Kazanım Tesisleri Lisanslarının Alınması

  • Tehlikeli Atık Geciçi Depolama Lisansların Alınması İşlemleriniz tarafımızdan yürütülmektedir.

Tehlikeli Atık Ara Depolama Geri Kazanım Bertaraf "ÖN LİSANS" BAŞVURU BELGELERİ" aşağıda belirtilmiştir.

A)  BAŞVURU DİLEKÇESİ

B)TESİS HAKKINDA GENEL BİLGİLER

1) Tesisin Adı                                                                                     

2) Adresi (Mah., Cad, Sok, Numara, İlçe, İl)                               

3) Telefonu                                                                                       

4) Faksı                                                                                                

5) Elektronik posta adresi                                                                

6)İşyeri Vergi Kimlik No                                                                    

7) Tesis sahibinin / ortaklarının

a) Adı, Soyadı                                                                     

b) Adresi (Mah, Cad, Sok, Numara, İlçe, İl)                

c) Telefonu                                                                          

d) Faksı                                                                               

e) Elektronik posta adresi                                                

 8) Tesis işletmecisinin

a) Adı, Soyadı                                                                     

b) Adresi (Mah, Cad, Sok, Numara, İlçe, İl)                

c) Telefonu                                                                          

d) Faksı                                                                               

e) Elektronik posta adresi                                                

 

9) Başvuru raporunu hazırlayan kişi/kuruluşun

a) Adı, Soyadı (veya unvanı)                                            

b) Adresi (Mah, Cad, Sok, Numara, İlçe, İl)                

c) Telefonu                                                              

d) Faksı                                                                   

e) Elektronik posta adresi                                                 

 

10) Diğer Bilgiler

 a) Tesisin işletmeye açılma muhtemel tarihi               

 b) Tesiste çalışacak personelin sayısı ve görevleri      

 c) Tesisin çalışma saatleri (günlük, aylık, yıllık)          

 d) Araç ve Makine Parkı Listesi                                          

 e) Sosyal tesisler (yemekhane, yatakhane, soyunma odası, tuvalet, lavabo, banyo-duş,   revir vb.)

 

C) SEÇİLEN TESİS YERİ İLE İLGİLİ BİLGİ VE DÖKÜMANLAR

 

        1) 1/25.000 ölçekli tesis yerini ve en az 10 km çevresini gösterir topoğrafik  harita,

        2) Tesis bölgesi ve çevresine ait kadastral ve arazi kullanma haritaları, nazım imar planları,

        3) Bölgeye ait yeraltı ve yerüstü su koruma bölgeleri, muhtemel taşkın ve heyelan sahaları,

başvuru ekinde bulunmalıdır.

 

D) FAALİYETE İLİŞKİN BİLGİLER

1) Kurulması istenen tesisin insan, hayvan, toprak, bitki, su, hava, iklim, bitki örtüsü ve kültür yapısına temel etkileri verilecektir.

2) Tesisin Yüzölçümü

        a)Kapalı alan                        :              ............................ m2

        b)Açık alan                            :              ............................ m2

        c)Toplam                               :              .............................m2

 

3) Tesisin Kapasitesi

        a) Kurulu Kapasite              :              ............................ ton/yıl

        b) Fiili Kapasite                    :              .............................ton/yıl

 

4) Üretim akım şeması ve teknolojisi

Atık kabulünden başlayarak, her bir ünitede uygulanacak işlemlerin, geri dönüşüm prosesinin/yakma tesisinin ve arıtma tesislerinin ayrıntılı açıklaması, gerekli şema, formül ve şekiller

 5) geri kazanım verimi

 6) Atığın temin edileceği yerler

 7) Tesiste atık işlemede kullanılan kimyasal maddelerin isimleri, miktarı (ton/ yıl) ve depolama şekilleri

 8) Hammadde ve ürün depolama tanklarının kapasiteleri ile depolarda alınacak güvenlik tedbirleri

 9) Geri kazanım sonucu elde edilecek ürünler, ürünlere ait etiketleme ve ambalajlama bilgileri

 10) Geri kazanılamayan atıkların cinsi, bileşimi, miktar ve nasıl bertaraf edilecekleri

 

 

E) ÇEVRESEL TEDBİRLER

(Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne tabi olmayan tesisler bu bilgileri temin edecektir.)

 

1) Su Kirliliği

a) Tesiste kullanım suyu ve proses suyunun nereden temin edileceği ve su tüketim miktarı

        -Kuyu suyu

-Şebeke suyu

-Diğer

b) Proses suyunda bulunabilecek kirleticiler ve alınacak önlemler

c) Kullanım suyu ve proses suyunun deşarj yerleri

d) Yağmur suyunun toplanmasına ilişkin alınan önlemler

 

2) Hava Kirliliği

 a)Tesiste kullanılacak yakıt türleri ve miktarları

b)Tesiste hava kirliliğine neden olabilecek ünitelerin isimleri, kapasiteleri ve her bir ünitenin baca sayısı

c)Toz kaynakları ve alınacak önlemler

) Gürültü Kirliliği

a)Gürültü kaynakları

b)Alınacak önlemler

 4) Toprak Kirliliği

         Toprak kirliliğini önlemek amacıyla alınacak tedbirler

 5) Koku Kirliliği

         Koku kirliliğini önlemek amacıyla alınacak tedbirler

 6) Tesiste Alınan Güvenlik Önlemleri

 a) Yangın

b) İşçi Güvenliği

c) İlk yardım

d)  Diğer

 .

Tehlikeli Atık Ara Depolama Geri Kazanım Bertaraf "LİSANS" BAŞVURU BELGELERİ" aşağoda belirtilmiştir

 

1)       Ön Lisans Belgesi,

2)       Tesisin, projesi ve şartnamesine uygun olarak yapıldığını gösterir  rapor,

3)       Tesise kabul edilen atıkların analizleri,

4)       Atığın temin edildiği işletmeler, bunların adresleri, telefon ve faks numaraları ve sorumlu kişiler,

5)       Geri kazanılan ürünlerinin piyasaya  ürün olarak sürülebilmesi için ilgili kurum/kuruluşlardan alınacak belge, *

6)       Geri kazanılan ürünlerin standartları, ticari isimleri, üretim miktarları (ton/ yıl),*

7)       Geri kazanım ürünlerinin satıldığı yerlerin adresleri, telefon ve faks numaraları ve sorumlu kişiler ile satışlara ilişkin fatura, sevk irsaliyesi ve kantar fişleri, *

8)       Emisyon İzin Belgesi, Deşarj İzin Belgesi,

9)       Tesise atık getiren ve işlem sonrası ortaya çıkan atıkları nihai bertaraf tesislerine götüren araçların taşıma lisansı belgelerinin örnekleri, bunlara ilişkin ulusal atık taşıma formları, sevk irsaliyeleri ve fatura örnekleri,

10)    Tesisten kaynaklanan proses atıklarının türleri, nitelikleri (tehlikeli, tehlikesiz, inert), miktarları ve bu atıkların ne şekilde bertaraf edildikleri,

11)    Diğer Belgeler;

a)       GSM Ruhsatı,

b)       Vergi Dairesi ve Numarası,

c)       İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı,

d)       Ticaret Sicil Gazetesi Örneği,

e)       İmza Sirküleri,

f)        Kapasite Raporu,

g)       Sanayi Sicil Belgesi,

h)       İşletme Belgesi (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınmış).

 

 

:Sadece geri kazanım tesisleri için geçerlidir

 

haksermadencilik.com.tr - Tüm Hakları Saklıdır
Telefon: +90 266 239 23 09 - +90 266 221 00 17 - Mail: info@haksermadencilik.com.tr - Fax: +90 266 239 23 09

English Arabia French German Italian Japanese Chinese Russian Spanish

Özgüweb.net

Sağ

Hakser Madencilik