Yükleniyor
Sol

Gölge

HİZMETLERİMİZ

ATIK YÖNETİMİ / LİSANSLAR

 

ÇED İZİNLERİ

 

ÇED GÖREVLİSİ HİZMETİ

 

 

DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRMA PLANI

 

GSM RUHSATLARI

 

HARİTACILIK HİZMETLERİ

 

KANUN YÖNETMELİKLERİ

 

KIRSAL KALKINMA PROJELERİ

 

MADEN RUHSATLARI / İZİNLERİ

 

MARKA / PATENT İŞLEMLERİ

 

ORMAN İZİNLERİ

RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ VE GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ İZİNLERİ (RES &  GES)

 

Gölge
 
Ptd Süreci - Hakser Madencilik
Ptd Süreci
 
ÇED Yönetmeliği EK-2 listesinde yer alan faaliyetler veya EK-1 listesinde yer alıp da kapasite artışı ya da proje değişikliği yapan faaliyetler için uygulanan ve ÇED raporu uygulamasına gerek olup olmadığını belirlemeye yarayan süreçtir. Süreç; Proje Tanıtım dosyası hazırlanarak yürütülür ve “ÇED Gerekli Değildir” veya detay incelemeye ihtiyaç duyulanlar için “ÇED Gereklidir” belgesi alınarak sonuçlandırılır.

 
EK– II LİSTESİ
SEÇME-ELEME KRİTERLERİ UYGULANACAK PROJELER LİSTESİ
(Ek– 1 Listesinde Yer Alan Alt Sınırlar Bu Listede Üst Sınır Olarak Alınır)
            
             Kimya, petrokimya, ilaç ve atıklar
             1- a) Kimyasalların üretimi, petrolden yağlama maddesi üretimi veya ara ürünlerin işlenmesi için projelendirilen tesisler (proses kaynaklı atığı ve yan ürünü olmayan sadece karışım yapan tesisler bu kapsamın dışındadır.),
             b) Atık yağ geri kazanımı için projelendirilen tesisler (Yıllık işleme kapasitesi 2000 ton’dan az olanlar),
             c) Yakma kapasitesi 200-1000 kg/gün arasında olan tıbbi atık yakma tesisleri, günlük 1 tondan az olan depolama kapasitesine sahip tıbbi atık düzenli depolama tesisleri ve tıbbi atıkların fiziksel ve kimyasal olarak ara işleme tabi tutulması amacıyla kurulan tesisler,
             ç) Tehlikeli ve özel işleme tabi atıkların fiziksel yöntemlerle geri kazanılması.
             2- Toplam depolama kapasitesi 500-50000 m3 arası olan doğalgaz, petrokimya, petrol ve kimyasal ürün depoları (Perakende satış istasyonları bu kapsamın dışındadır.).
             3- Tarım ilaçları ve farmasotik ürünlerin, boya ve cilaların, elastomer esaslı ürünlerin ve peroksitlerin üretildiği veya elastomer esaslı ürünlerin işleme tabi tutulduğu tesisler, bitki gelişim düzenleyiciler.
             4- Katı Atıkların yakılması, kompostlaştırılması ve depolanması için yapılan tesisler, atık barajları, atık havuzları.
             5- Sabun veya deterjan üretimi yapan tesisler (hammaddesini hazır alıp sadece karışım yapan tesisler bu kapsamın dışındadır.).
             6- Kümes ve ahır gübrelerinin geri kazanılması ve bertaraf edilmesine yönelik tesisler.
             7- Toplam depolama kapasitesi 500 ton ve üzeri kapasitede olan patlayıcı ve parlayıcı madde depoları.
             Sanayi tesisleri
             8- Demir çelik veya demir dışı metal tesisleri (1.000 ton/yıl ve üzeri kapasiteli):
             a) Demir çeliğin veya demir dışı metallerin ergitildiği, üretildiği tesisler,
             b) Haddeleme tesisleri (sıcak veya soğuk) veya Haddeleme işlemi yapılmayan anma ısıl gücü ≥10 MW olan tavlama fırınını içeren tesisler,
             c) Döküm fabrikaları,
             ç) Boru üretimi yapan tesisler,
             d) Metal tozu üreten veya işleyen tesisler.
             9- Kaplama tesisleri:
             a) Elektrolitik veya kimyasal proseslerle metal veya plastiklerin yüzeylerinin metalle kaplandığı tesisler, metallere yüzey işlemi (mekanik işlem hariç) yapılan tesisler,
             b) Sırlama veya emayeleme yapılan tesisler,
             c) Lastik kaplama tesisleri.
             10- Tekstil Tesisleri
             a) Boyama (kimyasal veya kök boya kullanılarak), kasar veya baskı işlemi yapan iplik, kumaş veya halı fabrikaları,
             b) Yün veya tiftiğin ovalanması, yağının alınması veya ağartmasının yapıldığı endüstriyel tip tesisler,
             c) Denim (Kot) veya konfeksiyon ürünleri yıkama tesisleri
             11- Cam, cam elyafı veya taş yünü üretim tesisleri.
             12- Her çeşit kâğıt üretim tesisleri.
             13- Selüloz işleme tesisleri.
             14- Ham deri (işlenmiş ham deriden son ürün elde eden tesisler hariç) işleme tesisleri.
             15- Hava Taşıtları Onarım Tesisleri.
             16- İçten yanmalı motor üretimi.
             17- Beyaz eşya üretimi veya boyamasının yapıldığı tesisler.
             18- Damper, karoser vb. araç üstü ekipmanların boyanarak üretildiği tesisler.
             19- Hazır Beton Tesisleri, çimento veya diğer bağlayıcı maddeler kullanılarak sıkıştırma, darbe, sarsma veya titreşim yoluyla şekillendirilmiş malzeme üreten tesisler, ön gerilimli beton elemanı, gaz beton, betopan ve benzeri üretim yapan tesisler.
             20- Tuğla veya kiremit üretimi yapan tesisler.
             21- Seramik veya porselen üretimi yapan tesisler. (Fırınlama işleminin yapıldığı tesisler)
             22- Klinker öğütme tesisleri.
             Tarım, orman, su kültürü ve gıda
             23- Bitkisel ürünlerin üretimi ile ilgili projeler:
             a) Bitkisel ham yağ veya rafine yağ elde eden tesisler,
             b) Nişasta üretimi yapan tesisler,
             c) Fermantasyon ile alkollü içki üreten tesisler veya malt tesisleri,
             ç) Sigara fabrikaları.
             24- Hayvansal ürünlerin üretimi ile ilgili projeler:
             a) Hayvansal yağların üretimini yapan tesisler,
             b) Su ürünleri işleme tesisleri,
             c) Süt işleme tesisleri (5 ton/gün–50 ton/gün kapasiteli),
             ç) Kültür balıkçılığı projeleri (30 – 1.000 ton/yıl ),
             d) Balık kuluçkahaneleri (40 milyon adet/yıl ve üzeri yavru üretimi),
             e) Büyükbaş (50 adet/gün ve üzeri) ve/veya Küçükbaş (300 adet/gün ve üzeri) hayvanların kesiminin yapıldığı tesisler,
             f) Kanatlı hayvanların kesiminin yapıldığı tesisler (10.000 adet/gün ve üzeri),
             g) Rendering tesisleri.
             25- Arazi kullanım vasfını değiştirmeyi amaçlayan projeler:
             a) Kullanım amacı değiştirilmeksizin tarım arazilerinin yeniden yapılandırılması ile ilgili projeler, (500 hektar ve üzeri)
             b) İşlenmemiş veya yarı işlenmiş alanların, tarım ve orman amacı ile kullanımını amaçlayan projeler, (500 hektar ve üzeri)
             c) Orman alanlarının başka amaçla kullanıma dönüştürülmesi projeleri (500 hektar ve üzeri),
             ç) Tarımsal amaçlı su yönetimi projeleri (1000 hektar ve üzeri).
             26- Hayvan Yetiştirme Tesisleri:
             a) Büyükbaş ve/veya küçükbaş hayvan besi tesisleri (500–10000 adet büyükbaş, 1000–20000 adet küçükbaş kapasiteli),
             b) Tavuk veya piliç yetiştirme tesisleri (Bir üretim periyodunda 20.000 ile 60.000 adet arası tavuk, 30.000 ile 85.000 adet arası piliç veya eş değeri diğer kanatlılar),
             c) Kürk Hayvanı Yetiştiriciliği yapılan tesisler (5000 adet/yıl ve üzeri),
             ç) Domuz besi çiftlikleri (30 kg ve üzeri, 1.000 – 3.000 baş arası),
             d) Dişi domuz üretim çiftlikleri (300 – 900 baş arası).
             Ulaşım, altyapı ve kıyı yapıları
             27- Alt yapı tesisleri:
             a) Akarsu havzaları arasında su aktarma projeleri (EK-I’de yer almayanlar),
             b) Kıta içi suyollarının yapımı (EK-I’de yer almayanlar),
             c) Akarsu yataklarının düzenlenmesi (kuru dereler ve mevsimsel akış gösteren dereler hariç),
             ç) Limanlar, iskeleler, rıhtımlar (EK-I’de yer almayanlar),
             d) Balıkçı barınakları, römorkör barınakları,
             e) Denizden 10.000 m2 ve üzerinde alan kazanılması projeleri,
             f) Erozyonla mücadele etmek için kıyılarda yapılan çalışmalar ve kıyının değişimine neden olabilecek deniz kenarında yapılan çalışmalar; dalgakıran, mahmuz, mendirek, set vb. (bunların bakımı onarımı hariç),
             g) Demiryolu hatları (EK-I’de yer almayanlar),
             ğ) Demiryolu taşımacılığında kullanılan aktarma amaçlı tesisler, demiryolu terminallerinin yapımı,
             h) Tramvaylar, yükseltilmiş ve yeraltından geçen demiryolu hatları, yolcu taşıma için kullanılan benzer hatlar (metrolar, hafif raylı taşıma sistemleri, ve benzeri.),
             ı) Havaalanları (Ek-I’de yer almayanlar),
             i) İl yolları,
             j) Dip tarama projeleri,
             k) Çekek Yerleri (Yat ve teknelere karaya çekme, bakım, onarım, konaklama, denize indirme hizmetleri sunan, tekne veya 24 m uzunluğa kadar yat imalatı yapan tesisler),
             l) 1 milyon m3/yıl ve üzeri yeraltı suyu çıkarma veya yeraltında depolama projeleri,
             m) Su depolama tesisleri (göl hacmi 5 milyon m3 ve üzeri baraj ve göletler),
             n) Derin deniz deşarjı projeleri.
             Enerji, turizm, konut
             28- Kurulu gücü 0,5 MW ve üzeri olan nehir tipi santraller.
             29- 10 MW ve üzeri Rüzgâr enerji santralleri.
             30- Jeotermal kaynağın çıkartılması ve jeotermal enerji kullanan tesisler (Isı kapasitesi 5MWt-megawatt termal ve üzeri).
             31- Elektrik, gaz, buhar ve sıcak su elde edilmesi ve/veya nakledilmesi için kurulan endüstriyel tesisler (10 MW ve üzeri).
             32- 154 kV üzeri gerilimdeki enerji iletim tesisleri (5 Km ve üzeri).
             33- Toplu halde projelendirilen konutlar (200 konut ve üzeri).
             34- Turizm konaklama tesisleri (100 oda ve üzeri oteller, tatil köyleri, turizm kompleksleri, ve benzeri.).
             35- Eğitim kampusleri.
             36- 50.000 m2 ve üzeri daimi kamp ve karavan alanları.
             37- Temalı parklar (halkın eğlenmek amacı ile para ödeyerek girdiği, geniş alanlara kurulu parklar).
             38- Kayak alanları ve mekanik tesisler.
             39- Arabalar ve motosikletler için kalıcı yarış ve test sahaları.
             40- Spor kompleksleri ve hipodromlar.
             41- Golf tesisleri.
             Madencilik
             42- Madencilik projeleri
             Ruhsat hukuku ve aşamasına bakılmaksızın;
             a) Madenlerin çıkarılması (Ek-I’de yer almayanlar),
             b) 5.000 m3/yıl ve üzeri kapasiteli blok ve parça mermer, dekoratif amaçlı taşların çıkartılması, işlenmesi ve yıllık 250.000 m2 ve üzeri kapasiteli mermer kesme, işleme ve sayalama tesisleri,
             c) 1.000.000 m3/yıl ve üzerinde metan gazının çıkartılması ve depolanması,
             ç) Karbondioksit ve diğer gazların çıkartıldığı, depolandığı veya işlendiği 10.000 ton/yıl ve üzeri kapasiteli tesisler,
             d) 1 inci ve 2 nci grup madenlerin her türlü işleme sokulması (kırma-eleme, öğütme, yıkama ve benzeri) Ek-I’de yer almayanlar,
             e) Cevher hazırlama veya zenginleştirme tesisleri (Ek-I’de yer almayanlar).
             43- 50.000 ton/yıl ve üzeri tuzun çıkarılması ve/veya her türlü tuz işleme tesisleri.
             44- Kömür işleme tesisleri
             a) Havagazı ve kok fabrikaları,
             b) Kömür briketleme tesisleri,
             c) Kömür yıkama tesisleri.
             45- Petrokok, kömür ve diğer katı yakıtların depolama, sınıflama ve ambalajlama tesisleri (perakende satış birimleri hariç).
             46- Kireç fabrikaları ve/veya alçı fabrikaları.
             47- EK-I’de yer alan projeler kapsamında bulunmakla birlikte, yeni bir metot veya ürün denemek ve geliştirmek amacı ile hazırlanan ve iki yıldan uzun süreli olmayan projeler.
 

haksermadencilik.com.tr - Tüm Hakları Saklıdır
Telefon: +90 266 239 23 09 - +90 266 221 00 17 - Mail: info@haksermadencilik.com.tr - Fax: +90 266 239 23 09

English Arabia French German Italian Japanese Chinese Russian Spanish

Özgüweb.net

Sağ

Hakser Madencilik