Yükleniyor
Sol

Gölge

HİZMETLERİMİZ

ATIK YÖNETİMİ / LİSANSLAR

 

ÇED İZİNLERİ

 

ÇED GÖREVLİSİ HİZMETİ

 

 

DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRMA PLANI

 

GSM RUHSATLARI

 

HARİTACILIK HİZMETLERİ

 

KANUN YÖNETMELİKLERİ

 

KIRSAL KALKINMA PROJELERİ

 

MADEN RUHSATLARI / İZİNLERİ

 

MARKA / PATENT İŞLEMLERİ

 

ORMAN İZİNLERİ

RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ VE GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ İZİNLERİ (RES &  GES)

 

Gölge
 
Gıda Sicili ve Üretim İzni - Hakser Madencilik
Gıda Sicili ve Üretim İzni
 

5179 sayılı Kanunun 4. ve 6. maddeleri ve Çalışma İzni ve Gıda Sicili ile Üretim İzni Yönetmeliği gereği; gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iş yerleri, bu Yönetmelikte öngörülen asgari teknik ve hijyenik şartlara uyarak “çalışma izni ve gıda sicil numarası” almalıdır.

Çalışma izni ve gıda sicili ile ilgili işlemler yukarıda anılan Kanun ve Yönetmeliğe istinaden 05.08.2005 tarihine kadar Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yürütülmekte idi. Bu tarih itibarı ile Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun yürütme durdurmalı kararı gereği; çalışma izni ve gıda siciline ilişkin işlemler yetki alanına göre, belediye mücavir alanı içerisinde ilgili Belediyeler, mücavir alan dışında İl Özel İdare Müdürlükleri, organize sanayi bölgelerinde ise Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri tarafından yürütülmeye başlanmıştır.

Üretim izni alınabilmesi için işyerlerinin; Çalışma İzni ve Gıda Sicili ile Üretim İzni Yönetmeliğine uygun olarak, ilgili kurumlar tarafından düzenlenmiş olan “çalışma izni ve gıda sicil belgesi” almış olması gerekmektedir.

Ancak İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 22.08.2005 tarih ve 2005/84 sayı ile Valiliklere gönderdiği genelgede; “çalışma izni ve gıda sicil belgesi” ile “iş yeri açma ve çalışma ruhsatının” aynı anlama gelmesi nedeni ile söz konusu iş yerlerine işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmesine ilave olarak ”gıda sicil belgesi” verilmesi gerektiğini bildirmiştir. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliği kapsamında ilgili kurumlar tarafından “işyeri açma ve çalışma ruhsatı” ve beraberinde “ gıda sicil belgesi” düzenlenmiş olması veya “işyeri açma ve çalışma ruhsatı” üzerinde ayrıca “gıda sicil numarası” verilmiş olması halinde söz konusu belgeler de “çalışma izni ve gıda sicil belgesi” yerine kabul edilmektedir. Üzerinde “gıda sicil numarası” bulunmayan veya beraberinde “gıda sicil belgesi” olmadan tek başına sunulan “işyeri açma ve çalışma ruhsatı” ise “çalışma izni ve gıda sicil belgesi” yerine geçmez.

Çalışma izni ve gıda sicil belgesi; üzerinde yazılı gerçek ve tüzel kişi, adres ve faaliyet konusu için geçerlidir. Bunlardan herhangi birinin değişmesi hâlinde belge geçerliliğini kaybeder. Bu nedenle 05.08.2005 tarihinden önce Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından düzenlenmiş olan gıda sicil sertifikası/çalışma izni ve gıda sicil belgesi ile ilgili herhangi bir değişiklik söz konusu olduğunda, belgeye ilişkin değişiklik ilgili kurumlarca yapılmaktadır.(Belediye, İl Özel İdare Müdürlükleri, Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri)

Et ve et ürünleri üreten iş yerlerine “çalışma izin belgesi” düzenlenmesi Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yetki ve sorumluluğunda olduğundan, söz konusu işlemler Kırmızı Et ve Kanatlı Hayvan Eti Yönetmelikleri dahilinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yürütülmeye devam edilmektedir. İlgili Yönetmelikler çerçevesinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığından “çalışma izni” alan iş yerleri, “çalışma izni ve gıda sicil belgesi almak” üzere ilgili kurumlara başvurur. Aynı işlemler ilgili yönetmelikleri çerçevesinde su ürünleri işleyen tesisler için de geçerlidir.

5179 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihten önce Sağlık Bakanlığından alınmış olan “çalışma izin belgesi” “çalışma izni ve gıda sicil belgesi” yerine kabul edilip, bu belge yanında ayrıca “gıda sicil belgesi” istenmemektedir.

Hangi kurum tarafından düzenlenmiş olursa olsun “geçici çalışma izni ve gıda sicil belgesi” adı altında düzenlenen belgeler “çalışma izni ve gıda sicil belgesi” yerine kabul edilmez. Ancak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliği gereği; birinci sınıf gayrisıhhî müesseselere “deneme izni” verilebilmekte ve deneme izni, deneme izni süresince “açılma ve çalışma ruhsatı” yerine geçmektedir. Bu nedenle deneme izni olan iş yerlerine, deneme izni süresi ile sınırlı olmak üzere “üretim izni belgesi” düzenlenebilmektedir.

ÜRETİM İZNİ İŞLEMLERİ:

Çalışma izni ve gıda sicili alan iş yerleri üretime başlamadan önce imal edecekleri bileşimleri ve markaları farklı her ürünü tescil ettirerek “üretim izni” almak zorundadırlar.

İş yerlerinin üretim izni başvuruları Çalışma İzni ve Gıda Sicili ile Üretim İzni Yönetmeliğinin 28. maddesi doğrultusunda Tarım İl Müdürlükleri tarafından değerlendirilir. Buna göre; 

Başvuru 
1. Türk Gıda Kodeksi’nde tanımı yapılarak ürün tebliği yayımlanmış gıdalar için üretim izni başvurusu yapan iş yerleri; Çalışma İzni ve Gıda Sicili ile Üretim İzni Yönetmeliğinin 28. maddesi (a) bendinde belirtilen belgeleri bir nüsha dosya halinde hazırlayarak dilekçe ekinde İl Müdürlüğünün incelemesine sunar.
2. Ürün tebliği yayımlanmamış gıdalar için üretim izni başvurusu yapan iş yerleri; Çalışma İzni ve Gıda Sicili ile Üretim İzni Yönetmeliğinin 28. maddesi (b) bendinde belirtilen belgeleri bir nüsha dosya halinde hazırlayarak İl Müdürlüğünün incelemesine sunar.
3. Gıda ile temas eden madde ve malzemeler için üretim izni başvurusu yapan iş yerleri; Çalışma İzni ve Gıda Sicili ile Üretim İzni Yönetmeliğinin 28. maddesi (c) bendinde belirtilen belgeleri bir nüsha dosya halinde hazırlayarak İl Müdürlüğünün incelemesine sunar.
Tarım İl Müdürlükleri tarafından üretim izni verilecek işletmeler:
1. Mevsimlik (yılda en fazla 3 ay faaliyet gösteren) süt ve süt ürünleri işleyen işyerleri
2. Dondurma, yenilebilir buz üreten işyerleri (60 Bg üzerinde olan işyerleri hariç)
3. Zeytinyağ ve bitkisel dolum yapan işyerleri
4. Tuz üretim yerleri
5. Hububat ve Bakliyat unu üreten işyeri
6. Ekmek ve çeşitleri üreten işyerleri
7. Unlu mamuller üreten işyerleri
8. Bulgur üreten işyerleri
9. Hububat ve Bakliyat üreten ambalajlayan işyeri
10. Yumurta ambalajlayan işyerleri
11. Şekerleme, lokum, helva vb. üreten işyerleri (60 Bg üzerinde olan işyerleri hariç)
12. Her türlü pastacılık ürünleri üreten işyerleri
13. Şeker ve şekerleme ambalajlayan işyerleri
14. Tahin, pekmez üreten işyerleri
15. Salamura ürünler üreten işyerleri
16. Hazır yemek üreten işyerleri
17. Kurutulmuş gıda, kuruyemiş, kuru meyve işleyen işyerleri
18. Taze/kuru meyve sebze ambalajlayan işyerleri
19. Baharat işleyen ambalajlayan işyerleri
20. Çay üreten işyerleri
21. Dondurulmuş meyve sebze üreten işyerleri
22. Ambalaj üreten işyerleri
23. Makarna üreten işyerleri
24. Bisküvi, gofret, kek vb. üreten işyerleri
25. Bunların dışında 60 bg altında motor gücü bulunan tüm iş kolları (ekmek katkı karışımı, diğer katkılar, aromalar, balmumu, temel petek, bal ve ürünleri, bitkisel çay, bitkisel karışım, aromatik yağ, gıda takviyesi

   Gıda Sicili almak için istenen evraklar;

1.       Dilekçe

2.       Gayrısıhhi işyeri ruhsatı

3.       Sicil tasdiknamesi ve ilgili esnaf oda kaydı

4.       Şirket ana sözleşmesinin yayınlandığı ticaret sicil gazetesi veya noter onaylı nüshası (şirketler için)

5.       İmza sirküleri

6.       Kapasite raporu

7.       Sorumlu yöneticinin noter onaylı sözleşmesi ve diploma örneği bağlı bulunduğu meslek odasından alacağı belge

 

haksermadencilik.com.tr - Tüm Hakları Saklıdır
Telefon: +90 266 239 23 09 - +90 266 221 00 17 - Mail: info@haksermadencilik.com.tr - Fax: +90 266 239 23 09

English Arabia French German Italian Japanese Chinese Russian Spanish

Özgüweb.net

Sağ

Hakser Madencilik